Soorten schadeposten bij letselschade

Soorten schadeposten bij letselschade

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking als u letselschade hebt opgelopen?

Wij noemen hieronder de meest voorkomende schadeposten. In de praktijk zijn het er veel meer. De lijst hieronder is daarom verre van compleet.

Werk en inkomen

 • Het verlies van arbeidsvermogen of te wel de verminderde inkomsten, doordat u door uw letsel tijdelijk of langdurig niet meer kunt werken zoals voorheen. Niet alleen het verschil tussen uw basisinkomen voor het ongeval en het inkomen en de eventuele uitkeringen na het ongeval valt hieronder, maar ook bijvoorbeeld de gemiste overuren, niet genoten bonussen en winstuitkeringen, het gemis van een auto van de zaak, gemiste carrièrekansen etc.
 • Pensioenschade. Dit is de schade die u lijdt, omdat bij sommige pensioenfondsen minder pensioen wordt opgebouwd wanneer sprake is van gedeeltelijke of algehele arbeidsongeschiktheid. En als u carrièrekansen met een bijbehorend hoger inkomen mist door het ongeval, dan mist u ook het pensioen over dat hogere inkomen.
 • Economische kwetsbaarheid. Van deze schadepost is sprake, wanneer het u na het ongeval wel lukt om aan het werk te blijven of te gaan, maar wanneer het door uw letsel minder zeker is dan normaal, dat u uw baan kunt behouden of (als u onverhoopt toch ontslagen wordt) dat u ander werk kunt vinden. Daardoor kan extra schade ontstaan.
 • Omzet-/winstderving, kosten vervangende arbeidskracht. Zelfstandigen kunnen te maken krijgen met omzet-/winstderving, of extra kosten zoals de kosten van een vervangende arbeidskracht. Ook die schade moet vergoed worden door de aansprakelijke partij.

Huishouding en zorgtaken

 • Verpleging/verzorging. Soms hebt u na het ongeval verpleging en verzorging thuis nodig. Daarvoor bestaan diverse professionele instanties. Maar als het niet (op korte) termijn lukt om de juiste professionals aan huis te krijgen, dan zal de aansprakelijke partij voor een financiële oplossing moeten zorgen, die u in staat stelt de juiste hulp in te kopen. En als familieleden of kennissen de verzorgende en verplegende taken op zich nemen, dient hun tijd vergoed te worden, ook wanneer u hen niet betaalt voor hun hulp.
 • Huishoudelijke hulp. Wanneer u door uw letsel tijdelijk of blijvend geen taken in uw huishouden kunt uitvoeren, dan zal een ander de taken in het huishouden moeten overnemen. U kunt hiervoor uw partner, een familielid of een professionele schoonmaker inschakelen dan wel inhuren. Ongeacht de persoon die uw huishoudelijke taken overneemt, iemand uit uw eigen kring of een professional, er bestaat een recht op vergoeding van de tijd die een ander aan uw huishouden besteedt. Dus ook als de hulp ‘gratis’ verleend wordt.
 • Opvang kinderen. Hetgeen hiervoor gezegd is over de vergoeding van huishoudelijke hulp, geldt ook voor andere zorgtaken, zoals de opvang van de kinderen. Kunt u uw eigen zorgtaken niet meer uitvoeren, dan dient de tijd die anderen daaraan besteden vergoed te worden, ongeacht de vraag of het gaat om (betaalde) professionele hulp, of (onbetaalde) hulp van familie, vrienden of kennissen.
 • Verlies zelfwerkzaamheid. Belet het letsel u om onderhoudsklussen aan huis en tuin uit te voeren, terwijl u dit voor het ongeval wel deed, dan heeft u ook recht op een vergoeding van de tijd die een ander besteedt aan het verrichten van de onderhoudsklussen aan uw huis en tuin. Worden de onderhoudsklussen uitgevoerd door bijvoorbeeld een schilder of een hoveniersbedrijf, dan heeft u recht op vergoeding van de kosten van de schilder en het hoveniersbedrijf;

Onkosten

 • Reiskosten die worden gemaakt in verband met het ongeval als direct gevolg van het ongeval. Denkt u hierbij aan kosten die u maakt om van en naar uw werk te komen wanneer u door uw letsel niet kunt autorijden en aan de reiskosten die u maakt om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te komen.
 • De medische kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Denk hierbij onder andere aan het eigen risico op uw zorgverzekering, de kosten van de fysiotherapeut wanneer u niet aanvullend voor fysiotherapie verzekerd bent en bepaalde alternatieve therapieën (mits deze redelijk zijn).
 • De overige kosten die het gevolg zijn van uw letsel of van de schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals kleren of een bril die kapot of beschadigd zijn na een ongeval, aanpassingen aan uw huis of auto, een aangepaste vakantie etc.

Smartengeld

 • Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en alle overige ellende als gevolg van het ongeval. Het is in feite een financiële vergoeding, voor iets wat je niet goed in geld kunt uitdrukken, namelijk voor immateriële schade. Volgens het huidige wettelijke systeem heeft alleen het slachtoffer zelf recht op een dergelijke vergoeding. Zijn of haar familie heeft daar (behalve uitzonderingsgevallen) geen recht op, zelfs niet wanneer het slachtoffer overlijdt. Er is nieuwe wetgeving op komst en soms wordt daar al op vooruit gelopen in schaderegelingen.

Kosten advocaat

 • De buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat en voor eventueel in te schakelen andere deskundigen. Doordat onze kosten in gevallen waarin de aansprakelijkheid vaststaat, voor vergoeding in aanmerking komen, is onze rechtshulp in veel gevallen kosteloos.