Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AV&L B.V., h.o.d.n. AV&L Advocatuur en Mediation

Artikel 1: AV&L Advocatuur en Mediation
AV&L Advocatuur en Mediation is de handelsnaam van de besloten vennootschap AV&L B.V., hierna ook: AV&L.

Artikel 2: Reikwijdte van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens AV&L en op alle rechtsverhoudingen van AV&L met opdrachtgevers (cliënten) en andere derden, ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch of niet juridisch) medewerker, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins.
 2. De rechten en verweren voortspruitende uit deze voorwaarden kunnen behalve door AV&L zelf, door alle medewerkers en voormalig medewerkers van AV&L op eigen naam en ten eigen behoeve worden ingeroepen, ongeacht of sprake is van een loondienstverhouding of een andere vorm van samenwerking met AV&L. Bovendien kunnen de uit deze voorwaarden voortspruitende rechten en verweren worden ingeroepen door alle (rechts)personen die al dan niet vennootschappelijk aan AV&L zijn of waren gelieerd, de onmiddellijk en middellijk bestuurders/aandeelhouders van AV&L en de Stichting Derdengelden van AV&L daaronder begrepen.
 3. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever (cliënt), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Opdracht

 1. Opdrachten worden uitsluitend door en namens AV&L worden aanvaard, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. AV&L is derhalve de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden.
 2. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Iedere aansprakelijkheid van AV&L en de in artikel 2 bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald ingevolge de door AV&L gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico.
 2. AV&L is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ook al zijn zij door AV&L ingeschakeld, tenzij die derden kunnen gelden als ondergeschikten van AV&L. Alsdan geldt de onder art. 4.a bedoelde aansprakelijkheidsbeperking.
 3. De aansprakelijkheid van AV&L voor niet onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen is beperkt tot de omvang van de in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorariumbedragen.

Artikel 5: Honorarium, verschotten en BTW

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever (cliënt) aan AV&L honorarium verschuldigd, dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de behandelende advocaat of medewerker en de desbetreffende zaak geldende uurtarief. Het uurtarief wordt door AV&L vastgesteld en kan steeds per 1 januari van ieder jaar worden aangepast in verband met de inflatie.
 2. Ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, zal een percentage van maximaal 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.
 3. Ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) door AV&L betaalde verschotten, zoals kosten voor het opvragen van (medische) informatie, kosten van deskundigen, griffierechten, deurwaarderskosten etc., worden separaat in rekening gebracht en vallen niet onder de hiervoor sub 5.b bedoelde algemene kantoorkosten.
 4. Alle hiervoor sub 5.a tot en met 5.c bedoelde bedragen worden vermeerderd met BTW.

Artikel 6: Declaratie van werkzaamheden, voorschotten en betaling

 1. De werkzaamheden worden door AV&L in principe maandelijks aan de opdrachtgever (cliënt) in rekening gebracht.
 2. De betalingstermijn bedraagt 2 weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is AV&L gerechtigd de wettelijke rente (en bij ondernemingen de wettelijke handelsrente) en de incassokosten in rekening te brengen.
 3. AV&L is gerechtigd voorafgaand of ter voortzetting van haar dienstverlening een of meer voorschotten te verlangen. Die voorschotten worden, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de slotdeclaratie. Tevens is AV& L gerechtigd de voorschotten te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of andere zaken.
 4. Bij gebreke van betaling van de tussentijdse declaraties en/of de in rekening gebrachte voorschotdeclaraties, is AV&L bevoegd om, na voorafgaande aankondiging, haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Dit laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever (cliënt) jegens AV&L en de bevoegdheid van AV&L om de wettelijke (handels)rente en incassokosten te vorderen overigens onverlet.

Artikel 7: Machtiging aan Stichting Derdengelden AV&L
De opdrachtgever (cliënt) machtigt de Stichting Derdengelden van AV&L – Stichting Beheer Derdengelden AV&L – onherroepelijk tot betaling aan AV&L van op naam van de opdrachtgever (cliënt) staande declaraties tot aan het door de opdrachtgever (cliënt) niet betwiste saldo en wel door middel van verrekening van die declaraties met de opdrachtgever (cliënt) toebehorende gelden, voor zover die beheerd worden door de Stichting Derdengelden AV&L op één van haar bankrekeningen. De Stichting Derdengelden AV&L zal de betaalinstructies van AV&L uitvoeren in alle gevallen waarin naar haar eigen oordeel aan de voorwaarden in dit artikel voldaan is.

Artikel 8: Vrijwaring
Indien één of meer derden van AV&L of (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een aan de opdrachtgever (cliënt) verleende dienst, zal de opdrachtgever (cliënt) AV&L en/of die (rechts)personen in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.

Artikel 9: Bewaring en vernietiging dossier
Gedurende een periode van 10 jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van AV&L worden bewaard. Na het verstrijken van die termijn zal het dossier inclusief de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever (cliënt) en AV&L wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens AV&L verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de opdrachtgever (cliënt) of een andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

Artikel 11: Afwijking Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege AV&L te verlenen diensten. Afwijkingen zijn alleen geldig en bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Arnhem 1 januari 2014

[U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden]

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul hier uw naam in
Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een bereikbaar telefoonnummer in
Vul hier uw bericht of uw vraag in