Rechtbank Rotterdam wijst hoogste smartengeldvergoeding ooit toe

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn, het leed en alle overige ellende als gevolg van een ongeval. Het is in feite een financiële vergoeding, voor iets wat je niet goed in geld kunt uitdrukken en wordt ook wel immateriële schade genoemd.

De hoogte van het smartengeld wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van eerdere rechtspraak in vergelijkbare gevallen. Dit is niet altijd eenvoudig omdat letsels en persoonlijke omstandigheden zich nu eenmaal niet goed onderling laten vergelijken. Bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld zijn in ieder geval de volgende factoren van belang:

  • de aard van de aansprakelijkheid
  • de aard en ernst van het letsel
  • de mate van blijvende beperkingen als gevolg van het letsel

De hoogte van het smartengeld is al jaren onderwerp van discussie binnen het letselschaderecht. De algemene opvatting is dat de in Nederland toegekende smartengeld bedragen laag zijn ten opzichte van de landen om ons heen.

Lange tijd stond het hoogte record voor smartengeld op € 250.000,-. Dat bedrag was toegekend aan een jongeman die als gevolg van mishandeling een hoge dwarslaesie heeft opgelopen en blijvend invalide is geworden.

Op 24 december 2020 heeft rechtbank Rotterdam (nog niet gepubliceerd) dit plafond doorbroken en de hoogste smartengeldvergoeding ooit toegekend. Het slachtoffer heeft zwaar hersenletsel opgelopen nadat hij in zijn eigen huis is mishandeld. Het slachtoffer is voor de rest van zijn leven afhankelijk van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding. Rechtbank Rotterdam heeft in dit geval een smartengeldvergoeding van € 350.000,- toegewezen.

De recente uitspraak van rechtbank Rotterdam kan er toe leiden dat ook in andere letselschadezaken een hogere smartengeldvergoeding wordt toegewezen. Opgemerkt wordt dat het tot nu toe steeds de strafrechter is geweest die het aandurft om hoge smartengeldvergoedingen toe te kennen. De civiele rechter is tot nu toe meer terughoudend. Het wordt tijd dat dit verschil wordt recht getrokken.