Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?

Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?

De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde op 28 maart 2019, met het oog op de Wet compensatie transitievergoeding en met inachtneming van de specifieke omstandigheden in de zaak, dat een werkgever in strijd handelde met het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) door het dienstverband met zijn langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet te beëindigen. De voorzieningenrechter beëindigt de arbeidsovereenkomst en kent de werknemer een transitievergoeding toe. Wat betekent deze uitspraak voor werknemers die vanwege letselschade langdurig arbeidsongeschikt zijn?

Werknemers die letselschade hebben opgelopen en daardoor langdurig arbeidsongeschikt zijn, worden geconfronteerd met een lastig probleem. Na twee jaar ziek zijn, stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, maar de werkgever is wettelijk niet verplicht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en bovendien is het voor de werkgever vaak niet aantrekkelijk om het dienstverband te beëindigen. Een reden hiervoor is dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer bij beëindiging van het dienstverband. Het gevolg is dat de werknemer “slapend” in dienst blijft. Twee ontwikkelingen zorgen mogelijk voor verandering.

Wet compensatie transitievergoeding
De Wet compensatie transitievergoeding (Stb. 2018, 234) maakt het mogelijk dat werkgevers vanaf 1 april 2020 de transitievergoeding die zij een langdurige zieke werknemer betalen bij beëindiging van het dienstverband, kunnen terugvorderen bij het UWV. Dit gaat betekenen dat veel werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn door letselschade vermoedelijk alsnog hun ontslag aangezegd krijgen, met een transitievergoeding die de werkgever daarna gerestitueerd krijgt van het UWV.

Niet opzeggen slapend dienstverband: in strijd met goed werkgeverschap?
Eerder leken rechters niet bereid om een slapend dienstverband te beëindigen en daarbij een transitievergoeding toe te kennen. Op 28 maart 2019 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RB:DHA:2019:3109) echter geoordeeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een langdurige arbeidsongeschikte werknemer moet opzeggen onder toekenning van de transitievergoeding. Het in stand houden van een slapend dienstverbanden was hier in strijd met goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). In dit geval ging het om een situatie die schrijnend was en speelden specifieke omstandigheden. Zo had de werknemer door ziekte nog maar enkele maanden te leven. De rechter neemt in zijn overweging verder mee dat het met de Wet compensatie transitievergoeding de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is om slapende dienstverbanden tegen te gaan. Of door de specifieke omstandigheden sprake is van een situatie die alleen voor deze werknemer opgaat, moet blijken.

Gevolgen transitievergoeding voor de schadevergoeding?
De vraag die rijst is of de transitievergoeding die de werkgever uitkeert, als voordeel verrekend moet worden met de schadevergoeding die het slachtoffer krijgt voor zijn letsel van de aansprakelijke partij. Artikel 6:100 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een gebeurtenis voor het slachtoffer naast schade tevens een voordeel oplevert, dit voordeel bij de vaststelling van de schadevergoeding in rekening moet worden gebracht, ook wel voordeelsverrekening.

Bij voordeelsverrekening wordt gekeken of tussen de schadegebeurtenis en het voordeel een voldoende causaal verband bestaat. Voordelen die ook zouden bestaan zonder het schadeveroorzakende feit, kunnen in beginsel dus niet verrekend worden met de schadevergoeding. Wel moet het redelijk zijn dat de voordelen in rekening worden gebracht bij de vaststelling van de te vergoeden schade, ook als causaal verband bestaat. Voordeelsverrekening mag bovendien alleen plaatsvinden als het voordeel en het nadeel betrekking heeft op dezelfde schadepost.

Is de transitievergoeding onder dezelfde schadepost te brengen als het verlies van inkomen? En is het redelijk om het voordeel van een transitievergoeding in rekening te brengen van de schadevergoeding?

Tot slot
Het is de vraag hoe de letselschadepraktijk en de rechtspraak zullen omgaan met een door het slachtoffer ontvangen transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid wanneer de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. AV&L Advocatuur en Mediation houdt dit nauwlettend in de gaten.