Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?

Bent u als letselschadeslachtoffer verplicht om bij een sollicitatiegesprek informatie te geven over het opgelopen letsel?

Het antwoord is hierop is NEE, tenzij… 

U bent in beginsel niet verplicht om uw letsel tijdens het sollicitatiegesprek te vermelden, als u verwacht dat het letsel u niet zal belemmeren bij de uitoefening van functie waarop u solliciteert. De werkgever mag tijdens een sollicitatiegesprek ook niet naar uw ziektegeschiedenis vragen. Verder mag een werkgever in beginsel geen medische keuring of aanstellingskeuring laten verrichten, tenzij het voor de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bijzondere medische eisen voldoet (zie ook de blog: Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?).

Indien het reëel is dat uw letsel in de nieuwe functie een belemmering kan zijn, dan bent u wel verplicht om dit aan de (mogelijke) nieuwe werkgever te melden.

Een bouwvakker die door ernstige gewrichtsklachten moeite heeft met het hanteren van gereedschappen, mag die informatie niet zomaar achterhouden. Tenzij hij een functie krijgt, waarin het werken met die gereedschappen niet voorkomt. Een kapster die last heeft van een allergie voor haarverf, moet daarvan melding maken. Dat wordt anders, als zeker is dat zij tijdens haar werk niet met haarverf in aanraking zal komen.

Het is verstandig om voorafgaande aan een sollicitatiegesprek voor uzelf duidelijk te hebben in hoeverre uw letsel belemmerend kan zijn voor de functie waar u op solliciteert. Als u denkt dat uw letsel bij bepaalde taken een probleem kan worden, dan zult u hier open kaart over moeten spelen.

Het achterhouden van belangrijke informatie over uw letsel tegenover een (mogelijk) nieuwe werkgever kan immers reden zijn voor stopzetting van de loonbetaling of kan – in het uiterste geval – zelfs leiden tot ontslag.

Als u besluit om uw letsel te benoemen dan is het raadzaam om niet alleen uw beperkingen te benoemen, maar om juist de nadruk te leggen op werkzaamheden die u wel zonder belemmering kunt doen.

Ook kunt u met de nieuwe werkgever afspreken dat bepaalde beschermingsmaatregelen genomen worden, zodat uw beperkingen u niet hoeven te hinderen bij het werk. Zoals speciaal gereedschap voor de bouwvakker met gewrichtsklachten en beschermende handschoenen voor de kapster met een haarverf-allergie. Als er een aansprakelijke partij is, zal diens verzekeraar maar al te graag bereid zijn om de kosten van de maatregelen, die nodig zijn om u het werken mogelijk te maken, te vergoeden. Dat beperkt immers de schade. AV&L Advocatuur en Mediation helpt u graag om dit met de werkgever en de aansprakelijke partij uit te onderhandelen.